Ivan Frollo (*1939)

Ivan Frollo sa narodil v roku 1939 v Prešove. Druhú svetovú vojnu prežil na Kysuciach. Vyrastal v Košiciach, kde skončil gymnázium. Vyštudoval Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava. Pracoval v Tesla elektroakustika Bratislava, neskôr na Ústave merania SAV. V rokoch 1998 – 2006 bol riaditeľom. V rokoch 1977 – 1978 absolvoval polročný študijný pobyt na University of California Berkeley a 15-tich ďalších univerzitách v USA. Dlhodobo pôsobil aj na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU. V r. 1994 – 2004 prednášal a viedol cvičenia zahraničným študentom. Ďalšia jeho spolupráca so SjF STU a FEI STU spočíva vo vedení prác v rámci ŠVS, diplomových prác. Je členom komisií pre štátne záverečné skúšky a pre obhajoby doktorandských dizertačných prác. Profesor Frollo je členom viacerých medzinárodných i domácich vedeckých organizácií. Je aktívny v manažmente vedy a tiež v národných a medzinárodných projektoch. Bolo mu udelených viacero významných ocenení, ako napríklad Strieborná a Zlatá plaketa A. Stodolu SAV „Za zásluhy v technických vedách“ (1989 a 1999), Zlatá medaila Johann Andrea von Segnera „K 85. výročiu metrológie na Slovensku“ (2004), Medaila SAV za podporu vedy SAV (2005), Veľká medaila sv. Gorazda za vedeckú a pedagogickú činnosť udelená ministrom školstva (2005), Zlatá medaila SAV „Za celoživotnú prácu v oblasti vedy“ (2009), Cena SAV „Za popularizáciu vedy“ (2015). Cenu za vedu a techniku 2019 v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky získal profesor za celoživotné zásluhy o rozvoj vedného odboru Meracia technika. Na konte má 22 patentov a 41 zrealizovaných meracích prístrojov. Viac ako 30 rokov sa zaoberá výskumom zobrazovacích metód – tomografiou na báze magnetickej rezonancie. Žije v Devínskej Novej Vsi.

Tento príbeh bol zdokumentovaný vďaka podpore projektu Dokumentovanie pamätníkov/čiek kľúčových udalostí 20. storočia Bratislavským samosprávnym krajom.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.